Vedtægter for

DANSK-ISLANDSK SAMFUND

§ 1. Dansk-Islandsk Samfund' s formål er at fremme forståelsen og det indbyrdes kendskab Danmark og Island imellem ved afholdelse af møder, ved udgivelse af et tidsskrift samt ved andre foranstaltninger, som skønnes egnede til at fremme formålet.

§ 2. Dansk-Islandsk Samfund samarbejder med tilsvarende foreninger i Island.

§ 3. Dansk-Islandsk Samfund er upolitisk.

§ 4. Der kan tegnes medlemskab i følgende kategorier: enkeltpersoner, familiemedlemskab (2 personer på samme adresse) og institutionsmedlemskab (selskaber, institutioner, firmaer etc.). Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Styrelsen består af indtil 10 medlemmer, der vælges for 3 år af årsmødet. Genvalg er tilladt. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand (sekretær) og kasserer. Disse 3 udgør et stående arbejdsudvalg.

§ 6. Der afholdes årsmøde en gang årligt. På dette giver styrelsen beretning om virksomheden i Dansk-Islandsk Samfund siden sidste årsmøde, det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og der vælges medlemmer til styrelsen samt en revisor. Årsmødet indvarsles med mindst 10 dages frist. Forslag fra medlemmernes side indgives mindst 5 dage i forvejen.

§ 7. Ved alle afstemninger på årsmødet gælder simpelt flertal. Der kan afgives 1 stemme pr. medlemskab. Et medlem kan afgive stemme i henhold til fuldmagt fra et eller flere andre medlemmer. Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer og af beslutning om Dansk-Islandsk Samfund's ophævelse kræves, at mindst en trediedel af medlemmerne er repræsenteret. Er denne betingelse ikke opfyldt, forelægges forslagene, såfremt de er vedtaget, for et nyt møde, der tidligst må afholdes 3 uger efter det første møde. I dette møde, der kan indkaldes samtidigt med det første møde, kan forslagene vedtages med simpelt flertal af de i mødet repræsenterede medlemmer.

Såfremt der træffes beslutning om Dansk-Islandsk Samfund's ophævelse, skal samfundets formue tilfalde "Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde".

§ 8. Styrelsen kan sammenkalde møder, når den måtte finde det hensigtsmæssigt, og skal gøre det, når det forlanges af 25 medlemmer.

§ 9. Dansk-Islandsk Samfund' s regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af årsmødet valgt revisor.

Således vedtaget maj 2005.