Formandens beretning 2016-2017

Styrelsen har i det forløbne år bestået af flg. medlemmer: Steen Lindholm (formand), Birgitte Langvad (kasserer), Jonna Louis-Jensen, Torben Rasmussen, Böðvar Guðmundsson, Tryggvi Felixson, Kim Lembek og Lasse Reimann.

Efter den festlige forrige sæson med fejringen af Dansk-Islandsk Samfunds 100-års jubilæum er vi nu kommet tilbage til mere normale tilstande, og godt det samme, for det var for bestyrelsen en voldsomt krævende opgave, ikke mindst taget i betragtning, at hele vor administration fungerer på frivillig basis. Opskriften er nu som tidligere, at vi selv arrangerer et forårsmøde og et efterårsmøde hvert år og så i øvrigt forsøger at koble os på andre arrangørers islandsk relaterede arrangementer, herunder pr. mail orienterer om, hvad der sker af interesse for vore medlemmer, uanset om det er i vort eget eller andres regi.

Årsmødet sidste år fandt også sted her på Fuglebakkevej i den smukke ambassadørresidens den 11. maj. Efter generalforsamlingen talte Þóra Ellen Þórbjörgsdóttir om Det islandske højland, et spændende foredrag om den islandske natur og hvad der gøres for at værne om den.

Efterårsmødet blev holdt i Jónshuset, og her talte Borgþor Kjærnested om Kong Christian den Tiendes dagbøger, et materiale, han med Dronning Margrethes tilladelse havde fået adgang til. Her kunne vi konstatere, at den danske konge havde været levende interesseret i Ísland, og at der tegnede sig et andet billede af Christian X end det, vi normalt kender.

Íslands præsident Guðni Jóhannesson, der som bekendt blev valgt i 2016, gæstede Danmark i januar i år på sin første officielle udlandsrejse. Dermed fulgte han den smukke tradition, at islandske præsidenter indtil dato altid har valgt Danmark som deres første rejsemål. Det er en ære og vel også en bekræftelse på, hvad den tidligere præsident Ólafur Ragnar Grímsson skrev i vort jubilæumsskrift ved 90-års jubilæet tilbage i 2006: at Ísland betragter Danmark som ”det broderfolk, man værdsætter mest”. Guðni Jóhannesson tog os danskere med storm. En meget vidende og charmerende præsident med et lunt glimt i øjet. I forbindelse med præsidentbesøget var der i Dronningesalen på Det Kgl. Bibliotek overrækkelse af den islandske folkegave: den nye oversættelse af de islandske sagaer, som fremover vil være at finde på danske biblioteker og undervisningsanstalter. I de to dage, det officielle besøg varede, var der en række arrangementer, hvor også mange af Dansk-Islandsk Samfunds medlemmer deltog. Derudover har vore medlemmer haft mulighed for at deltage i udstillinger og foredrag, og for nylig blev medlemmerne også indbudt til at overvære Oversætterforbundets overrækkelse af årets hæderspris. Den gik i år helt fortjent til et af vore medlemmer, Erik Skyum Nielsen, hvis fremragende oversættelser af mange islandske forfatteres værker har glædet mange af os.

Også i år har der været milde gaver til islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. 751.000 danske kroner blev fra A.P.Møllers Fond til støtte af islandske studerende fordelt mellem 28 unge islændinge ud af i alt 39 ansøgere. Dansk-Islandsk Samfund har sæde i fondsbestyrelsen, og vi har også påtaget os en stor del af administrationen i forbindelse med den årlige uddeling, så som registrering af ansøgningerne og udbetaling af de bevilgede beløb. Det er en glæde hvert år at kunne deltage i dette arbejde, som for mange af de studerende er en kærkommen håndsrækning til videreførelse eller afslutning af studierne. Tak til A.P.Møller Fonden for de generøse donationer.

Som sædvanlig har vi været i stand til at udsende 4 numre af vort blad til alle medlemmer. Selv om postvæsenet ikke har gjort livet lettere, er det stadig vort mål at udgive bladet 4 gange om året. Tak til vor redaktør, som egenhændigt slikker frimærker, når bladene skal ud! Ellers er e-mail en vigtig del af kommunikationen med medlemmerne. Kun ganske få medlemmer har ikke en e-mail adresse, og til alle dem, der har, vil jeg sige, at vi er meget taknemmelige for enhver meddelelse om adresseændring, - også hvad mailadresserne angår! Der går ganske mange timer for os i bestyrelsen med at vedligeholde oplysningerne i databasen, herunder mailadresserne, og det er en kærkommen hjælp, når medlemmerne sender os besked om ændringer.

På det seneste har vi investeret en del i at få moderniseret vor hjemmeside. Vi er ikke helt færdige endnu, men jeg vil da gerne opfordre alle til at besøge hjemmesiden på adressen dansk-islandsk.dk

Vort nye logo blev i forbindelse med jubilæet fremstillet i pin-format. Har man ikke modtaget en pin, er man velkommen til at henvende sig til mig, - jeg har medbragt et mindre ekstra oplag!

En stor tak for godt samarbejde og en stor indsats skal lyde til mine venner i bestyrelsen, ingen nævnt, ingen glemt! I medlemmer skal vide, at I har en både engageret og energisk bestyrelse, med både danskere og islændinge, - helt i foreningens ånd. Samarbejdet med Islands ambassadør er ligeledes meget vigtigt for os, og jeg kan ikke takke ambassadør Benedikt Jónsson nok for hans altid beredvillige og hjælpsomme holdning over for vor forening, kombineret med stor gæstfrihed og hjertevarme. Også tak for godt samarbejde med Jónshuset og Halla Benediktsdóttir. Og så skal jeg ikke glemme at takke vor sponsor Icelandair, som også har været meget hjælpsom over for os!

Vort medlemstal ligger stadig nogenlunde stabilt, - vore medlemmer er trofaste, - og selv om enkelte afgår, typisk på grund af alder, får vi også hele tiden nye medlemmer. Vi vil stadig gerne have, at så mange som muligt melder sig ind i vor forening, - det er faktisk ganske billigt, - men vi har altid haft den politik, at gæster også er velkomne til vore medlemsmøder. Årsagen er klart nok, at vort overordnede formål er at skabe interesse for Island. Men man skal være medlem for at modtage vort blad og de ekstra tilbud om deltagelse i arrangementer, som andre står for. Tak til alle, som støtter vort arbejde, og ikke mindst tak til dem, som husker at betale kontingentet inden for den fastsatte frist, - det letter vort arbejde, og da vi jo ikke har nogen betalte ansatte, gøres alting af bestyrelsens medlemmer på frivillig basis.

Endnu en gang tak til ambassadøren, fordi vi må være her i dag, og tak til jer, som er mødt frem.

Steen Lindholm