Formandens beretning 2017-2018 

Styrelsen har i det forløbne år bestået af flg. medlemmer:

Steen Lindholm (formand), Birgitte Langvad (kasserer), Jonna Louis-Jensen, Torben Rasmussen, Böðvar Guðmundsson, Tryggvi Felixson, Kim Lembek og Lasse Reimann. Undervejs har vi suppleret os med Annette Lassen, som nu er foreslået som nyt styrelsesmedlem.

Årsmødet sidste år fandt også sted her på Fuglebakkevej i den smukke ambassadørresidens den 26. april. Efter generalforsamlingen holdt Svanhildur Óskarsdottir foredrag om de islandske håndskrifter.

Efterårsmødet blev for første gang holdt i Nordens Hus på adressen over for Christiansborg Slot. Íslands berømte fotograf Páll Stefánsson viste en række af sine fantastiske fotografier, og vi fik herlig musikalsk underholdning af tre unge islandske accordeonspillere, som studerer ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Således gik mødevirksomheden sin vante gang. Derudover har vi kunnet glæde os over, at Dansk-Islandsk Samfunds nye hjemmeside blev færdig. På hjemmesiden kan man blandt meget andet også læse vort medlemsblad, ligesom vi gerne annoncerer begivenheder, der ikke er arrangeret af os selv, men som kan være af interesse for vore medlemmer.

Dansk-Islandsk Samfund har i år via A.P.Møllers Fond såkaldte Islandsfond været med til at uddele næsten én million kroner til islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. 83 flittige unge havde ansøgt om støtte, og omkring halvdelen kom i betragtning. Dansk-Islandsk Samfund har sæde i fondsbestyrelsen, og vi vil i fremtiden komme til at stå for stort set hele registreringen og administrationen i forbindelse med den årlige uddeling. Tidligere stod A.P. Møller for en del af det, men nye EU-regler for personregistrering har nødvendiggjort en omlægning af forretningsgangen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er et ganske omfattende arbejde, Dansk-Islandsk Samfund er involveret i, men det er en glæde at kunne være med til at give de mange studerende er en kærkommen håndsrækning til videreførelse eller afslutning af studierne. Tak til A.P.Møller Fonden for de generøse donationer.

Som sædvanlig har vi været i stand til at udsende 4 numre af vort blad til alle medlemmer. Postvæsenet har ikke har gjort livet lettere, og på det sidste har vi oplevet nogle tekniske problemer, men det er alligevel lykkedes at fastholde målsætningen og udgive bladet 4 gange om året. Ligesom alt andet arbejde i vor forening sker det på frivillig, ulønnet basis. Tak til redaktør, lay-out firma og de personer, som har bidraget med indlæg i bladet. I vore moderne tider er det måske svært at forstå det, men omkostningerne ved udsendelsen af bladene holdes bl.a. nede ved at redaktøren egenhændigt lægger bladene i konvolutter og slikker frimærker!

E-mailen er fortsat en effektiv og vigtig del af kommunikationen med medlemmerne. Kun ganske få medlemmer har ikke en e-mail adresse, og til alle dem, der har, vil jeg gentage, at vi er meget taknemmelige for enhver meddelelse om adresseændring, - også hvad mailadresserne angår! Der går ganske mange timer for os i bestyrelsen med at vedligeholde oplysningerne i databasen, herunder mailadresserne, og det er en kærkommen hjælp, når medlemmerne sender os besked om ændringer.

Hvad medlemstallet angår, vil vor kasserer nok berette videre om det. Jeg mener, det ligger nogenlunde konstant. Jeg tror, at vi har modtaget omkring 150 kontingentindbetalinger, hvoraf en del er familiemedlemskaber, så alt i alt ligger vi vel på lidt over 200 medlemmer. Kontingentindbetalingen hvert år medfører også en del administration. Hvis jeg må fremkomme med et lille hjertesuk – eller en drøm, skal det være, at endnu flere medlemmer hjælper os ved at indbetale deres kontingent til tiden.

Vi befinder os i år i et spændende år: Ísland fejrer sit 100-års jubilæum for selvstændigheden med en række arrangementer, og Dansk-Islandsk Samfund er naturligvis med. Vore egne arrangementer i år er præget af jubilæet, - blandt andet det foredrag, vi om lidt skal høre, og byvandringen i morgen, men også efterårets initiativer vil afspejle jubilæet. Den 27. september arrangerer vi på egen hånd et møde med den islandske historieprofessor Guðmundur Hálfdánarson, - det bliver formodentlig i Det Islandske Kulturhus,  og den 10. oktober er vi medarrangører af et festsymposium på Københavns Universitet, hvor bl.a. Íslands præsident Guðny Jóhannesson taler og Hendes Majestæt Dronningen formodentlig deltager. Til den lejlighed får DIS tildelt en kvote på et antal deltagere. Det vil blive meldt ud pr. mail, hjemmeside og medlemsblad, og så vil det foregå efter princippet ”først til mølle”. På selve 100-årsdagen den 1. december planlægges et stort arrangement på Nordatlantens Brygge, hvor DIS også indgår i arrangørgruppen. Ved den lejlighed er der også brug for et antal frivillige hjælpere til at bestyre boder osv., så giv mig endelig tilsagnI Men der skal også nok blive orienteret videre om denne dag både i vort blad, via mail og via hjemmesiden!

Jeg skal også nævne, at Dansk Islandshesteforening har jubilæum den 21. oktober.

I vor islandske søsterforening er der sket det, at formanden Páll Skúlason har trukket sig tilbage. Vi siger tak til Páll for samarbejdet gennem de mange år og byder velkommen til hans efterfølger, Sigurlín Sveinbjarnardóttir. Vi glæder os til fremtiden sammen med Dansk-Islandsk Samfund i Ísland.

En stor tak for godt samarbejde og en stor indsats skal lyde til mine venner i bestyrelsen. Ved dette årsmøde skal vi også tage afsked med professor Jonna Louis-Jensen, som har været medlem af bestyrelsen i omkring 20 år. Blandt andet var Jonna i mange år fast korrekturlæser på vort blad, og hendes falkeøje overså sjældent fejl i sprog og stavning. Desuden deltog hun engageret i vort arbejde i A.P. Møller Fonden. Stor tak til Jonna for den mangeårige indsats. Også stor tak til Tryggvi Felixson, der efter mange år i Danmark med ansættelse i Nordisk Råd nu rejser hjem til Ísland. Læsere af vort blad er blevet løbende opdateret om islandske forhold gennem talrige artikler af Tryggvi, ligesom han har været et værdifuldt mellemled til en række af de foredragsholdere, vi har haft.  Og ikke nok med det: Når man hidtil har kunnet se en annonce fra Icelandair på bagsiden af vort blad, var det også Tryggvis fortjeneste. Desværre har Icelandair nu trukket støtten til Dansk-Islandsk Samfund tilbage. Det er vi rigtig kede af. Men en rigtig varm tak til Tryggvi, der også har peget på en efterfølger fra Nordisk råd: Lárus Valgardsson, som vi glæder os til at samarbejde med.

Som sædvanlig skal også ved denne lejlighed lyde en tak til Det Islandske Kulturhus og dets leder Halla Benediktsdóttir. Og sidst, men ikke mindst en varm tak til Íslands ambassadør Benedikt Jónsson. Man går aldrig forgæves til Benedikt, hvis hjælpsomhed og interesse for Dansk-Islandsk Samfund er legendarisk.  

Vort medlemstal ligger stadig nogenlunde stabilt, - vore medlemmer er trofaste, - og selv om enkelte afgår, typisk på grund af alder, får vi også hele tiden nye medlemmer. Vi vil stadig gerne have, at så mange som muligt melder sig ind i vor forening, - det er faktisk ganske billigt, - men vi har altid haft den politik, at gæster også er velkomne til vore medlemsmøder. Årsagen er klart nok, at vort overordnede formål er at skabe interesse for Island. Men man skal være medlem for at modtage vort blad og de ekstra tilbud om deltagelse i arrangementer, som andre står for. Tak til alle, som støtter vort arbejde, og endnu en gang tak til ambassadøren, fordi vi må være her i dag, og tak til jer, som er mødt frem.

Steen Lindholm